Διακηρύξεις

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης εντός των ορίων της πόλης της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.
 

Παροχή Διευκρινίσεων

[σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412.2016 (Α’ 147)], με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια Hardware του Υποέργου 2, της Πράξης ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΓΑ’’

Παροχή Διευκρινίσεων

Αριθ. Πρώτ 14229/11-11-2019
Ηλεκτρονικού [Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη Οικονομικού Φορέα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α.
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.131/15-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεσης, με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Υποέργου 4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΓΑ»
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη Οικονομικού Φορέα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος – ΕΛ.Γ.Α.
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.125/30-10-2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, με πρόσκληση προσφοράς για την ανάθεση του έργου της συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού ArcGIS της ESRI και εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α. προϋπολογιζόμενης δαπάνης έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (11.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
για την προμήθεια δύο (2) φωτογραφικών μηχανών και δύο (2) φακών για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού (Πρόχειρου) [σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ενός λογισμικού ArcGIS 10.x Enterprise Advanced [up to four (4) cores].

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 06/9/2019
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δεύτερα 09/9/2019 και ώρα:14:30 μ.μ.

για την προμήθεια εκτυπωτικής συσκευής plotter και των αναγκαίων αναλωσίμων για την Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

«Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α.»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

για την προμήθεια υλικών ραδιοβόλισης για τις ανάγκες του ΚΕ.ΜΕ.

για την προμήθεια υλικών ραδιοβόλισης για τις ανάγκες του ΚΕ.ΜΕ.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α., από εταιρεία Ορκωτών Λογιστών οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα Ελέγχου των διαχειριστικών χρήσεων 2018 και 2019 του ΕΛ.Γ.Α.

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α., ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ»

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α Αθηνών.

 
 
Powered by Phoca Download