Διακηρύξεις

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσίας μαζικής αποστολής ενός εκατομμυρίου (1.000.000) SMS μηνυμάτων προς όλα τα εθνικά δίκτυα.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Παράταση Παραλαβής Προσφορών

Για την προμήθεια αναλωσίμων (κεφαλές και μελάνια plotter) για τις ανάγκες του τμήματος Στατιστικής & Γ.Σ.Π. της
Δ/νσης Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.
Για την προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α4, για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

«Για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη μιας μονάδας τροφοδοτικού (1) αδιαλείπτου τάσεως (UPS) στον χώρο της αίθουσας των υπολογιστών στο κτίριο της ΚΔ του ΕΛ.Γ.Α.»

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00)  πλέον ΦΠΑ 24%»
 
Ο ΕΛ.Γ.Α ανακοινώνει ότι τίθενται σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση η Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανογραφικού κέντρου (Data Center) του (ΕΛ.Γ.Α.) στον 3o όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού, προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00)  πλέον ΦΠΑ 24%»
Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από 13/12/2017 έως 29/12/2017, ημέρα Παρασκευή.
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του  ΕΛ.Γ.Α(www.elga.gr).  
 

«Για την προμήθεια πεντακοσίων (500) φακέλων με αυτιά και κορδόνια»

Για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Συστήματος Λήψης και Παρουσίασης Δεδομένων Μετεωρολογικών Δορυφόρων στο ΚΕΜΕ

Για την προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού ενόψει της συμμετοχής του ΕΛ.Γ.Α. στην 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων (AGROTIKA) με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση).

Για την προμήθεια αναλωσίμων (κεφαλές, μελάνια και plotter) για τις ανάγκες του τμήματος Στατιστικής & Γ.Σ.Π. της Δ/νσης Μελετών & Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών  ετήσιας διάρκειας για την Κεντρική Διοίκηση και  τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α.

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή έργου ανάπτυξης του Δικτύου Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του ΕΛ.Γ.Α 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

«Προμήθεια οκτώ (8) συσκευών laptop απλής χρήσης για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για σαράντα έξι (46) γραμμές διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά), για το έργο παροχής υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης Τροποποίησης ή /και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α. προϋπολογισμένης δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00) πλέον ΦΠΑ 24%, για δύο (2) έτη 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση πενήντα έξι (56) οριζοντίων μεταλλικών περσίδων στα δίφυλλα παράθυρα της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή

 
 
Powered by Phoca Download