Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2017 με αριθ. πρωτ. 5337/12-04-2017 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις  12-05-2017 και λήγει στις 22-05-2017 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE)
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ