Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 με αριθ. πρωτ. 5851/14-05-2019 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις  23-07-2019 και λήγει στις 01-08-2019  (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2.ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ