Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 με αριθ. πρωτ. 11295/04-09-2019 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις 04-10-2019 και λήγει στις 14-10-2019 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

 

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE)
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)