Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4354/2015, με τον οποίο καταργήθηκαν όλες οι υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 και έτσι δεν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής της ΚΥΑ 80/14270/31-1-2014 των Αναπλ. Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τον τρόπο αμοιβής των ανταποκριτών, ο ΕΛ.Γ.Α. κινητοποιήθηκε άμεσα και προώθησε επανειλημμένως τροπολογία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από την κατάργηση της ΚΥΑ80/14270/31-1-2014, η οποία συμπεριλήφθηκε σε 2 νομοσχέδια, αλλά τελικά οι νόμοι που ψηφίστηκαν δεν επιλύουν συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός από την κατάργηση της ΚΥΑ 80/14270/31-1-2014, μεταξύ των οποίων και η αδυναμία του να καταβάλει τις αποζημιώσεις των ανταποκριτών.

Κατόπιν αυτού το Σεπτέμβριο του 2016 ο ΕΛ.Γ.Α. προώθησε ΚΥΑ εισηγούμενος τις ίδιες ακριβώς αμοιβές που προέβλεπε η  ΚΥΑ 80/14270/31-1-2014  και μέχρι του ποσού των 2.400 ευρώ κατ’ άτομο το έτος, σε εφαρμογή του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 στο οποίο προβλέπεται η  έκδοση Κ.Υ.Α. του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού με την οποία θα καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο, αξιολογούμενο πρόγραμμα ή παραδοτέο έργο το ύψος της οποίας απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης των 200 ευρώ  και σε ειδικές περιπτώσεις των 1.200 ευρώ αλλά όχι πέραν του ποσού των 2.400 ευρώ το έτος.

Για όλα τα παραπάνω ο ΕΛ.Γ.Α. ενημέρωσε όλους τους δήμους της χώρας με το υπ’ αριθ. 12795/6-10-2016 έγγραφό του.

Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει συμβολή των ανταποκριτών στη διαδικασία ασφάλισης η οποία ενισχύεται περαιτέρω με τη συμμετοχή τους στη νέα web εφαρμογή ασφάλισης, τον Ιανουάριο του 2016 ο ΕΛ.Γ.Α. ανακάλεσε την προηγούμενη εισήγησή του και προώθησε νέα ΚΥΑ  εισηγούμενος αύξηση των αμοιβών των ανταποκριτών ανά δήλωση (4 ευρώ/δήλωση φυτικού, 4 ευρώ/δήλωση ζωικού και 8 ευρώ/δήλωση ΠΣΕΑ) και μέχρι του ποσού των 2.400 ευρώ κατ’ άτομο το έτος και αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ, προκειμένου να πληρωθούν οι ανταποκριτές αναδρομικά από το 2016.

Η εν λόγω ΚΥΑ  βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την τελική επεξεργασία και αμέσως μετά τη δημοσίευσή της ο Οργανισμός θα προχωρήσει στην καταβολή των αποζημιώσεων των ανταποκριτών 1ου και 2ου εξαμήνου 2016.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για τη σημαντική συμβολή των Ανταποκριτών στο έργο του ΕΛ.Γ.Α. και τη μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μας, η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί με κύριο γνώμονα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου της χώρας.