Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2018 με αριθ. πρωτ. 9324/09-07-2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού .