Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 81/1-7-2019 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..