Σας πληροφορούμε ότι σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 1323/2019 Απόφασης Α.Σ.Ε.Π., αναρτήθηκε εδώ ο αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων, της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 με αριθ. πρωτ. 5851/14-05-2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.