Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων  εδώ και ΠΕ Κτηνιάτρων  εδώ σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν των υπ΄ αριθμ. 41/28-5-2020 και 51/28-5-2020 εγκριτικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..