Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ όπως ορίστηκε  με την υπ΄αριθμ. 1436/118686/24-5-2019 (ΦΕΚ 416/Υ.Ο.Δ.Δ./1-7-2019)  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Αντικατάσταση και ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ έχει, ως εξής:

 

Πρόεδρος:  Θεοφάνης Κουρεμπές         Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καρακώστας                 

                                    

 

 

Μέλη

Όλγα – Ηρώ Οικονόμου του Χρήστου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ευαγγελία Καλαμαρά του Δημητρίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Λίτινα Αικατερίνη του Τίτου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών 
 

Κωνσταντίνος Ψυχίδης του Παύλου, αιρετός εκπρόσωπος του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 

Στογιάννος Μιχαήλ του Νικολάου , εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)