Στα Εγχειρίδια Εκτιμητικής έχει συγκεντρωθεί , αποτυπωθεί και ταξινομηθεί η εκτιμητική εμπειρία του γεωτεχνικού προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. Οι σωρευμένες γνώσεις αυτές έχουν αξιοποιηθεί κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο στα εγχειρίδια και αποτελούν τους κανόνες και τις βασικές αρχές για την  εκτίμηση ζημιών σε κάθε κύριο προϊόν που ασφαλίζει ο ΕΛ.Γ.Α.

Τα Εγχειρίδια Εκτιμητικής (manuals) του ΕΛ.Γ.Α. περιλαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης ζημιών φυτικής παραγωγής. Στόχος της έκδοσης αυτών των εγχειριδίων είναι η διευκόλυνση του εκτιμητή στο έργο του, η συστηματικοποίηση και η ομοιογένεια των εκτιμήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Τα εγχειρίδια εκτιμητικής έχουν όλα την ίδια δομή και περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τα βλαστικά στάδια μιας καλλιέργειας, όπως αυτά εμφανίζονται στη διάρκεια του ετήσιου κύκλου ζωής της.
 • Τον τρόπο, με τον οποίο υπολογίζεται η αναμενόμενη παραγωγή μιας καλλιέργειας σε κάθε ένα από τα βασικά της στάδια.
 • Τη μέθοδο, με την οποία ο εκτιμητής θα πάρει το τυχαίο δείγμα για ανάλυση.
 • Τα συμπτώματα ζημιάς, που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις καλλιέργειες.
 • Τον υπολογισμό των επιπτώσεων των ζημιών στην αναμενόμενη παραγωγή, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο ήταν η καλλιέργεια την στιγμή της ζημιάς.
 • Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανισθούν σε μια καλλιέργεια και να οφείλονται σε αίτια μη καλυπτόμενα ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., τα οποία όμως, λόγω της ομοιότητας με συμπτώματα που οφείλονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στον εκτιμητή.
 • Το φύλλο εκτίμησης της ζημιάς. Το φύλλο αυτό, περιλαμβάνει τη βασική ανάλυση του δείγματος, τον υπολογισμό της αναμενόμενης παραγωγής, καθώς και το τελικό ποσοστό της ζημιάς.

Τα εγχειρίδια εκτιμητικής που έχει εκδώσει ο ΕΛ.Γ.Α. αφορούν τις παρακάτω καλλιέργειες:

 1. Καλλιέργεια της Ροδακινιάς
 1. Καλλιέργεια της Μηλιάς
 1. Καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών
 2. Καλλιέργεια της Ελιάς
 3. Καλλιέργεια της Συκιάς
 4. Καλλιέργεια των Αμπελοειδών
 5. Καλλιέργεια των Χειμερινών Σιτηρών
 6. Καλλιέργεια  του Βάμβακος
 7. Καλλιέργεια του Καπνού
 8. Καλλιέργεια της Πατάτας
 9. Καλλιέργεια της Τομάτας
 10. Καλλιέργεια των Μαστιχοδένδρων