Επιλογή Σελίδας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2021 με αριθ. πρωτ. 12602/12-10-2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει στις  05-11-2021 και λήγει στις 15-11-2021 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο