Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2024 με αριθ. πρωτ. 5558/14-05-2024 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει την Τρίτη 28-05-2024 και λήγει την Πέμπτη 06-06-2024 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).
Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο