Επιλογή Σελίδας

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση.

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2024 με αριθ. πρωτ. 5922/28-05-2024 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει το Σάββατο  01-06-2024  και λήγει τη  Δευτέρα 10-06-2024 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο