Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ. 400/2021 απόφαση του ΑΣΕΠ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο