Επιλογή Σελίδας

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι πίνακες υποψηφίων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2190/1994, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 58/26-06-2020 εγκριτικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α..

Μετάβαση στο περιεχόμενο