Επιλογή Σελίδας

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και του Υποκαταστήματος Αθήνας, για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : 111.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία : 90.000,00€+ 21.600,00 € ΦΠΑ 24%)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο