Επιλογή Σελίδας

Διακήρυξη
Αριθ. Πρωτ.6068/31/05/2024
Ηλεκτρονικού
[Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και του Υποκαταστήματος Αθήνας, για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος
Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : 111.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία : 90.000,00€+ 21.600,00 € ΦΠΑ 24%)

Δείτε εδώ την διακήρυξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο