Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο