Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

[Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412.2016 (Α’ 147)], με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια Hardware του Υποέργου 2, της Πράξης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΓΑ”.

Παροχή Διευκρινίσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο