Επιλογή Σελίδας

Δράση 5.1.1

Προσκλήσεις

1η Πρόσκληση Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο – δημόσιες επενδύσεις»

1η Πρόσκληση
1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης
2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης

2η Πρόσκληση Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο - ιδιωτικές παρεμβάσεις»)

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1
1η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 5.1
2η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 5.1
3η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 5.1
4η Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 5.1
Ερωτήσεις - Απαντήσεις 2ης Πρόσκλησης Μέτρου 5 - α' μέρος
Ερωτήσεις – Απαντήσεις 2ης Πρόσκλησης Μέτρου 5 - β’ μέρος

Ανακοινώσεις - Διευκρινίσεις
1η Διευκρίνιση
Διευκρινίζεται ότι κατά τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο ελέγχεται αν υπάρχει τομή του φυσικού αντικειμένου με τη γεωχωρική αποτύπωση του ΟΣΔΕ 2020, μέσω της λήψης συντεταγμένων κεντρικού σημείου του αγροτεμαχίου, ώστε να θεωρηθεί αποδεκτό το αγροτεμάχιο. Ωστόσο, κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί γεωχωρικά το σύνολο της εγκατάστασης ενεργητικής προστασίας βάσει ΟΣΔΕ αναφοράς , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παραρτήματος 4 της 1504/30.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 5.1.

2η Διευκρίνιση
Διευκρινίζεται ότι στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Πίνακα 2.1 «Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβροχικής προστασίας», σε περιπτώσεις απλής αντικατάστασης διχτυού και ταυτόχρονα αντιβροχικής μεμβράνης, στις καλλιέργειες αμπελοειδών, στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά οι δαπάνες για την αντικατάσταση του διχτυού, οι δαπάνες για την αντικατάσταση της αντιβροχικής μεμβράνης, καθώς και ξεχωριστά οι δαπάνες για τα υλικά, έτσι ώστε να υπολογίζεται μία φορά το κόστος των υλικών.

1η Πρόσκληση Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο - ιδιωτικές παρεμβάσεις»)

1η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1
1η τροποποίηση πρόσκλησης Μ.5.1
2η τροποποίηση πρόσκλησης Μ.5.1
3η τροποποίηση πρόσκλησης Μ.5.1
Ερωτήσεις – Απαντήσεις 1ης Πρόσκλησης Μέτρου 5
Υπόδειγμα Υ.Δ. Μ.5.1 (αντικατάσταση προστατευτικού μέσου)

Αποτελέσματα/ Αποφάσεις Ένταξης

Απόφαση Ένταξης 1ης Πρόσκλησης Δράσης 5.1.1 ««Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο – δημόσιες επενδύσεις»

Απόφαση Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου

Απόφαση Ένταξης 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 5.1 (νυν Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο - ιδιωτικές παρεμβάσεις»)

Απόφαση ανάρτησης Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου_2η Πρόσκληση
Απόφαση ανάρτησης Επικαιροποιημένων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου_2η Πρόσκληση
Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1
Απόφαση ανάρτησης επικαιροποιημένων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου μετά από εξέταση ιεραρχικής προσφυγής και αίτησης θεραπείας_2η Πρόσκληση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Απόφαση Ένταξης των πράξεων με κωδικούς ΕΠΠΡ2-00325 και ΕΠΠΡ2-00598 μετά από εξέταση ιεραρχικής προσφυγής και αίτησης θεραπείας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόφαση Ένταξης 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρου 5.1 (νυν Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο - ιδιωτικές παρεμβάσεις»)

Απόφαση ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο Υπομέτρο 5.1
Απόφαση ανάρτησης επικαιροποιημένων πινάκων Διοικητικού ελέγχου μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών στο Υπομέτρο 5.1
(Ορθή Επανάληψη) Απόφαση ανάρτησης επικαιροποιημένων πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου μετά την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών στο Υπομέτρο 5.1
Ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1
1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων
2η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων
3η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο