Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη Αριθ. Πρωτ.6068/31/05/2024 Ηλεκτρονικού [Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση. Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2024 με αριθ. πρωτ. 5922/28-05-2024 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει το Σάββατο  01-06-2024  και λήγει τη  Δευτέρα 10-06-2024...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ΄αριθμ. 5922/28-05-2024 (ΣΟΧ2/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  και ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, σύμφωνα με την παραγρ.2, του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ)

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση. Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη (10ημερη) προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2024 με αριθ. πρωτ. 5558/14-05-2024 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού αρχίζει την Τρίτη 28-05-2024 και λήγει την Πέμπτη 06-06-2024 (τελευταία...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ΄αριθμ. 5558/14-05-2024 (ΣΟΧ1/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ, σύμφωνα με την παραγρ.2, του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η.Υ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 ατόμων)

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 ατόμων), με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Για την ανάδειξη αναδόχου, με τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής...

ΝΕΟΣ ΕΛΓΑ – 1η Διαβούλευση για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων του ΕΛΓΑ

Μετά από 25 χρόνια και μπροστά σε μία μοναδική συγκυρία για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας αλλά και την ελληνική οικονομία στο σύνολο της, ξεκινάμε τον Πρώτο Κύκλο Διαβούλευσης για την δημιουργία του νέου ΕΛΓΑ. Με νέα ψηφιακά εργαλεία που εξασφαλίζουν διαφάνεια,...

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 ατόμων), με την διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (άρθρο 36) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (άρθρο 36) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 θέσεις) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ...
Μετάβαση στο περιεχόμενο