Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΜΕΤΩΡΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της υπ΄αριθμ. 5558/14-05-2024 (ΣΟΧ1/2024) για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ, σύμφωνα με την παραγρ.2, του άρθρου...

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 ατόμων)

Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 ατόμων), με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Για την ανάδειξη αναδόχου, με τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής...

ΝΕΟΣ ΕΛΓΑ – 1η Διαβούλευση για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων του ΕΛΓΑ

Μετά από 25 χρόνια και μπροστά σε μία μοναδική συγκυρία για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας αλλά και την ελληνική οικονομία στο σύνολο της, ξεκινάμε τον Πρώτο Κύκλο Διαβούλευσης για την δημιουργία του νέου ΕΛΓΑ. Με νέα ψηφιακά εργαλεία που εξασφαλίζουν διαφάνεια,...

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 ατόμων), με την διαδικασία του άρθρου 36 του Ν.4765/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (άρθρο 36) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (άρθρο 36) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (9 θέσεις) ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ) Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων όπου στεγάζονται οι...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της υλοποίησης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη...
Μετάβαση στο περιεχόμενο