Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την διενέργεια του έργου της παροχής νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Για την ανάδειξη αναδόχου, με τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4782/2021 και ισχύουν), για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης αντικειμένου της με αριθμ. 3/2023 σύμβασης με αντικείμενο την ανάπτυξη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Για την ανάδειξη αναδόχου, με τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),...
Μετάβαση στο περιεχόμενο