Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Mε τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Mε τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Mε τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της...

Προκήρυξη Και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Για Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Δικηγόρων, Μίας (1) Θέσης Παρά Πρωτοδίκαις Και Μιας (1) Θέσης Παρ’ Εφέταις, Με Έμμισθη Εντολή Και Πάγια Αντιμισθία

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 794/23-1-2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛ.Γ.Α. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι από 17-2-2024 έως 19-3-2024 (λόγω αργίας της Καθαράς Δευτέρας).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021),με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ’ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ «Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης...
Μετάβαση στο περιεχόμενο