Επιλογή Σελίδας

Για την ανάδειξη αναδόχου, με τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη συγκεκριμένων χώρων του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας με ασύρματο δίκτυο Wi-Fi. καθώς και τις υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης και συντήρησης για ένα (1) έτος»(CPV: 71356300-1).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο