Επιλογή Σελίδας

Παρουσίαση ΕΛΓΑ

Συνοπτική παρουσίαση

Ο ΕΛ.Γ.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4270/2014.

Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα:

- του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α’ 134) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,

- του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ Α’ 160) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» με τον οποίο είναι υποχρεωτική η υποβολή εκ μέρους του παραγωγού της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής (ΔΚΕ) προς τον ΕΛ.Γ.Α. και

- του Ν. 2342/1995 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις».

Η κύρια δραστηριότητα του ΕΛ.Γ.Α είναι η ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών. Στην ασφάλιση υπάγονται χωρίς εξαίρεση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση αγροτικών επιχειρήσεων. Οι σημερινές δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. εστιάζονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των ζημιών και την ενεργητική προστασία των καλλιεργειών.

Προωθητικό Υλικό (Prospectus)

Σκοπός

Σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. είναι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών. Στην ασφάλιση υπάγονται χωρίς εξαίρεση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση αγροτικών επιχειρήσεων. Οι σημερινές δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. εστιάζονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των ζημιών η οποία περιλαμβάνει:

 • Ασφάλιση των ζημιών στη φυτική παραγωγή από τους κινδύνους : χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι, θάλασσα, ζημιές από άγρια ζώα (αρκούδα) και άγρια κουνέλια.
 • Ασφάλιση των ζημιών του ζωικού κεφαλαίου από το σύνολο σχεδόν των φυσικών κινδύνων και ασθενειών - παθήσεων.
 • Ενεργητική προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής κατά παγετού και χαλαζιού.
 • Από τον ιδρυτικό του νόμο, προβλέπεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλους κινδύνους και σε άλλα αντικείμενα

Επιπλέον από το 2002 ανατέθηκε για πρώτη φορά από τον Υπουργό Γεωργίας στον ΕΛ.Γ.Α. και έκτοτε με το Ν. 3147/2003 ασκούνται πλέον μόνιμα από αυτόν, οι αρμοδιότητες που ανήκαν στη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίες αφορούν στην παρακολούθηση των ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα στην παραγωγή (φυτική, ζωική) και στο κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, πάγιο και έγγειο) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στη μελέτη και αξιολόγηση τους και στην εισήγηση για τα κυβερνητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, με υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Οικονομικά Στοιχεία

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Πατήστε για να κατεβάσετε τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

Πολιτική Ποιότητας - Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Όραμα και αποστολή του ΕΛ.Γ.Α. αποτελεί η εδραίωση ενός βιώσιμου οργανισμού και η παροχή υπηρεσιών και σχετιζόμενων προϊόντων ασφάλισης – πραγματογνωμοσυνών – αποζημιώσεων – ενεργητικής προστασίας στη βάση των αρχών ορθής επαγγελματικής και επιστημονικής πρακτικής, με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα, η ακρίβεια και η αξιοπιστία αποτελεσμάτων, με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των παραγωγών και τη στήριξη του γεωργικού τους εισοδήματος, καθώς και την εδραίωση εμπιστοσύνης για το έργο του οργανισμού.

Βασική αρχή και δέσμευση του ΕΛ.Γ.Α.αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού, είναι η παροχή αξιόπιστων και άμεσων υπηρεσιών στους παραγωγούς, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α.:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών. Πιστοποίηση ISO 9001:2015
 • Διασφαλίζει πως κάθε εργαζόμενος είναι ενήμερος για την απαίτηση εφαρμογής του τεκμηριωμένου ΣΔΠ ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς, όπου αυτό είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα των διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς/στόχους για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση του Οργανισμού.
 • Διαχειρίζεται ορθολογικά τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του Οργανισμού ώστε να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Εφαρμόζει μηχανισμό για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση απειλών και ευκαιριών

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης,ο ΕΛ.Γ.Α.αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται την εμπιστοσύνη του προσωπικού του και εργάζεται με πλήρη αντίληψη της εμπιστοσύνης των παραγωγών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο