Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική Διοίκηση και στα Περιφερειακά Υποκαταστήματά του, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακόσια ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%»

Μετάβαση στο περιεχόμενο