Επιλογή Σελίδας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα, παράπονο ή ερώτημα [εφεξής «αίτημα»] προς τον ΕΛΓΑ, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο, το AΦΜ, την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και το θέμα  και τα στοιχεία του αιτήματος, αρχεία που πιθανόν αναρτήσετε, πιθανές δικές σας προτάσεις και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που τυχόν μας παρέχετε με το αίτημά σας. Επίσης, αποθηκεύουμε στο σύστημά μας την απάντησή μας στο αίτημά σας.

Η παροχή των παραπάνω δεδομένων σας είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Σκοπός και νομική βάση

Ο σκοπός μας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για πληροφόρηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ή για χορήγηση εγγράφων δυνάμει σχετικού καθήκοντος προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΑ. [Σημειώνεται ότι Ο ΕΛΓΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Γενικής Κυβέρνησης), σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4270/2014. Υπ’  αυτήν την έννοια, ο ΕΛΓΑ αποτελεί «δημόσιο φορέα» κατά την έννοια του άρθρου 4 Ν. 4624/2019 και ως εκ τούτου νομιμοποιείται κατ’ αρχήν να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί (άρθρο 6 § 1.ε΄ ΓΚΠΔ και άρθρο 5 Ν. 4624/2019].

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε στο email dpo@elga.gr για να πληροφορηθείτε αν ο ΕΛΓΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας μέσω του Ιστότοπου και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της Επεξεργασίας, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΓΑ δείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο