Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της συντήρησης της υποδομής και του τεχνολογικού εξοπλισμού του Data Center του ΕΛ.Γ.Α. για δύο (2) έτη.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο