Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για τo έργο της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 90001:2015, διάρκειας ισχύος τριών (3) ετών (2022, 2023 & 2024).

Μετάβαση στο περιεχόμενο