Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) στην εταιρεία “COLLECTIVES Α.Ε.” για το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος Ασφάλισης & Ενισχύσεων (ΟΠΣΑΕ) του ΕΛ.Γ.Α.».

Μετάβαση στο περιεχόμενο