Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Διακήρυξη Αριθ. Πρώτ. 15256 /09/12/2022 Ηλεκτρονικού [Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)] Ανοικτού Διαγωνισμού,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη Οικονομικού Φορέα παροχής υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλισης και Ενισχύσεων του ΕΛ.Γ.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο