Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και διενέργειας αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος του ΕΛ.Γ.Α».

Μετάβαση στο περιεχόμενο