Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021),με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της συντήρησης – υποστήριξης του λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGISESRIκαι της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α που χειρίζεται το λογισμικό ArcGISτης ESRI.

Μετάβαση στο περιεχόμενο