Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Mε τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης νέου συστήματος θέρμανσης – ψύξης στο κτίριο του ΚΕΜΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο