Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίες καταρτίζονται σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα Ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης ετών 2021 και 2022 του ΕΛ.Γ.Α.».

Μετάβαση στο περιεχόμενο