Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της εκπόνησης μελέτης που αφορά στην ενεργειακή και τεχνική αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης» (CPV: 71320000-7)

Μετάβαση στο περιεχόμενο