Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Mε τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για την ενεργοποίηση-υλοποίηση του Υπομέτρου 5.2 του Μέτρου 5, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»

Μετάβαση στο περιεχόμενο