Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Mε τη διαδικασία βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4782/2021 και ισχύουν), με πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για εκατόν δέκα τέσσερις (114) γραμμές διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) ακόμη έτους, καθώς και την παροχή αντίστοιχου αριθμού τηλεφωνικών συσκευών» (CPV: 64212000-5)

Μετάβαση στο περιεχόμενο