Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (με βάση τα άρθρα 118 & 120 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4782/2021 και ισχύουν), για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης αντικειμένου της με αριθμ. 3/2023 σύμβασης με αντικείμενο την ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μεταξύ του ΟΠΣΑΕ ΕΛΓΑ και των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Συστήματος Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και για την χρήση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που παρέχονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣ.».

Μετάβαση στο περιεχόμενο