Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της εκπόνησης σχεδίου νόμου – πλαίσιο για την αναδιάρθρωση του ΕΛ.ΓΑ., σε δικηγορική εταιρεία.» (CPV:79100000-5)

Μετάβαση στο περιεχόμενο