Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τη συμμόρφωση ως προς τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όλων των οργανικών μονάδων του ΕΛ.Γ.Α. (G.D.P.R.) και υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων-ΥΠΔ (Data Protection Officer – DPO), εφεξής DPO».(CPV:79417000-0)

Μετάβαση στο περιεχόμενο