Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Για την ανάδειξη αναδόχου, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για την διενέργεια του έργου της παροχής νομικών υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.». (CPV:79418000-7)

Μετάβαση στο περιεχόμενο