Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , για το έργο της συντήρησης- τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού ArcGIS της ESRI και εκπαίδευσης στο προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο