Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την διενέργεια του έργου της ανανέωσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των εφαρμογών «Οικονομική Διαχείριση» και «Διαχείριση Έργων» συμπεριλαμβανομένων και των «Υπηρεσιών πληροφορικής» στην εταιρεία OTS για δύο (2) έτη». (CPV: 72210000-0)

Μετάβαση στο περιεχόμενο