Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο της προμήθειας τριάντα (30) φορητών υπολογιστών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο