Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Για την ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία, βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο της παροχής υπηρεσιών μαζικής αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) κινητής τηλεφωνίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα για ενημέρωση των ασφαλισμένων παραγωγών του ΕΛ.ΓΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο