Επιλογή Σελίδας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανάδειξη αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κρίσιμων υποδομών του ΕΛ.Γ.Α. από ομάδα εξιδεικευμένων τεχνικών, προϋπολογισμένης δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%» (CPV:71356300-1)»

Μετάβαση στο περιεχόμενο